Klauzula informacyjna przeznaczona jest dla:

 • wszystkich osób fizycznych – klientów Agencji Ochrony Pracy i Środowiska „BHPE” Paweł Pacuła;
 • osób reprezentujących osoby prawne, kontrahentów Agencji Ochrony Pracy
  i Środowiska „BHPE” Paweł Pacuła;
 • wszystkich osób, które udostępniają swoje dane w celu realizacji umowy/zlecenia przez Agencje Ochrony Danych Osobowych „BHPE” Paweł Pacuła.

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Agencja Ochrony Pracy i Środowiska „BHPE” Paweł Pacuła z siedzibą w Chojnowie informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

W przypadku gdy przetwarzaniu podlegają dane osobowe Państwa przedstawicieli lub pracowników, zwracamy się z prośbą o przekazanie tym osobom informacji o zasadach przetwarzania ich danych osobowych oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.

 • Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Ochrony Pracy i Środowiska „BHPE” Paweł Pacuła w Chojnowie przy ul. Fabrycznej 1 zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) z którym można się skontaktować:
 • pod nr telefonu: (76) 8187693; (76) 8186711;
 • pod adresem e-mail: iodo@bhpe.com.pl;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Agencja Ochrony Pracy
  i Środowiska „BHPE” Paweł Pacuła, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • prawidłowej realizacji umowy lub zlecenia;
 • wykonania usługi zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą;
 • wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z usług których Agencja Ochrony Pracy i Środowiska „BHPE” Paweł Pacuła korzysta w celu realizacji umowy/zlecenia, a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. firmy obsługujące użytkowanie przez nas programy medyczne, kancelaria doradztwa podatkowego, placówki bankowe, pocztowe, kurierskie, pośrednicy w doręczeniu korespondencji, itp.
 • Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizacji umowy/zlecenia.
 • Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzanych danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
 • przenoszenia danych (z wyjątkiem danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej);
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 • bycia zapomnianym (usunięcia danych) z wyjątkiem zawartych w dokumentacji medycznej oraz ustawowego okresu jej przechowywania.
 • Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Okres przechowywania Państwa danych osobowych przetwarzanych w oparciu o zgodę będziemy przetwarzać do czasu, aż zgoda zostanie wycofana. Podane dane osobowe w celu wykonania umowy/zlecenia przetwarzane będą do momentu ich rozwiązania lub wygaśnięcia lub okres przechowywania będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w zakresie naruszenia praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.