Obsługa BHP i ppoż.

Obsługa BHP i ppoż.

  • Wykonywanie zadań służby bhp i ppoż. w zakładzie pracy
  • Szkolenia bhp i ppoż. (wstępne – ogólne, okresowe)
  • Opracowywanie procedur i instrukcji bhp i ppoż.
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
  • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy
  • Prowadzenie dochodzeń i sporządzanie dokumentacji powypadkowej: wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy
  • Przeprowadzanie audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
  • Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • Dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  • Pomiary ciśnień i wydajności hydrantów ppoż.