Pomiary środowiskowe pracy

Prowadzimy badania stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy i czynników uciążliwych. Od 2008 roku posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat nr AB 956) na badania środowiskowe w dziedzinie środowiska pracy i środowiska ogólnego oraz badań ścieków.

Pomiary akredytowane:

Zakres akredytacji dostępny na stronie internetowej www.pca.gov.pl

AB 956

 • Pomiar stężenia frakcji  wdychalnej i respirabilnej pyłu.
 • Badanie stężeń metali ( chromu, cynku, glinu, tritlenku glinu, manganu, miedzi, niklu, ołowiu, wodorotlenku sodu, żelaza, cyny, srebra) na stanowiskach pracy,
 • Badanie stężeń substancji (olejów mineralnych, amoniaku, chlorowodoru, dekatlenku tetrafosforu, tlenek i ditlenek azotu, chloru, siarkowodoru)  na stanowiskach pracy,
 • Pomiar stężenia tlenku węgla, tlenku azotu na stanowiskach pracy
 • Pobór próbek do oznaczeń innych substancji chemicznych na stanowiskach pracy we frakcji wdychalnej i respirabilnej.
 • Poziom parametrów hałasu na stanowiskach pracy
 • Pomiar przyspieszenia drgań mechanicznych (wibracja) na stanowiskach pracy
 • Pomiar wskaźnika mikroklimatu gorącego WBGT na stanowiskach pracy
 • Pomiar parametrów hałasu emitowanego do środowiska pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
 • Badania jakości ścieków w zakresie pH, BZT5, ChZT,  zawiesiny ogólne, zawartości azotu amonowego, azotynowego, azotanowego, Kjeldahla, azotu ogólnego, fluorków, fosforu ogólnego, chlorków, metali (chrom, cynk,  miedź, nikiel, ołów, kadm, mangan)

Pomiary inne nie objęte zakresem akredytacji:

 • Pomiar poziomu hałasu infradźwiękowego
 • Pomiar parametrów oświetlenia światłem elektrycznym
 • Pomiar wskaźników mikroklimatu zimnego  i umiarkowanego
 • Pomiar wydatku energetycznego na stanowisku pracy
 • Pomiar skuteczności wentylacji i hałasu instalacji
 • Ocena stanowisk pracy związanych z obsługą monitorów ekranowych
 • Zakładanie rejestrów stanowisk pracy łącznie z kartami pomiarów
 • Zakładanie rejestrów czynników rakotwórczych
 • Sporządzanie informacji o czynnikach rakotwórczych
 • Badanie wydajności hydrantów
 • Pomiar ciśnienia i wydajności sieci hydrantowych wewnętrznych
 • Pomiar ciśnienia i wydajności sieci hydrantowych zewnętrznych
 • Pomiary i badania elektryczne obwodów, maszyn i urządzeń
 • Pomiar skuteczności zerowania
 • Pomiar rezystancji izolacji obwodów (1-fazowych, 3-fazowych)
 • Pomiar instalacji odgromowych
 • Pomiar obciążeń kabli i przewodów
 • Pomiar parametrów napięcia
 • Badania elektronarzędzi
 • Badania silników elektrycznych
 • Badania spawarek i zgrzewarek
 • Dobór ochron słuchu